Anlaşmalı Boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması başlığı altında bulunan 166. Maddesinde düzenlenmektedir. Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin olarak İlgili kanun maddesine göre anlaşmalı boşanmanın şartı şu şekildedir.

Anlaşmalı Boşanma Kanuni Dayanağı: Madde 166- “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” Şeklinde Türk Medeni Kanunun 166 maddesinde hüküm bulunmaktadır.

Yukarıda madde metninde anlatıldığı üzere anlaşmalı boşanmanın kanuni dayanağı anlatılmıştır.

Şimdi boşanma davasının açılmasını ve süreçlerini anlatalım.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Ön Hazırlık

Anlaşmalı Boşanma Davasında Ön Hazırlık şu şekilde yapılmalıdır. Öncelikle eşler kendi arasında bir anlaşmaya varmalıdır. Bu kendi arasında anlaşma şekli anlaşmalı boşanma davasında ön hazırlık olarak kabul edilebilir. Anlaşmalı Boşanma Davasında Ön Hazırlık olarak; Davalı ve davacı eşlerden her ikisi kendi arasında boşanma davası şartlarının nasıl olacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, verilecekse ne miktarda verileceği, tazminatın verilip verilmeyeceği ve varsa miktarı ile varsa çocuk veya çocukların bakımının kim tarafından üstlenileceğinin eşler tarafından ortak bir şekilde belirlendiği bir boşanma davası şeklidir.

Öncelikle taraflar arasında yukarıda anlatıldığı şekilde boşanmaya ilişkin şartlar bir arada ve ortak bir anlaşmaya varılarak kararlaştırılmalıdır. Tüm bu hususlar kararlaştırıldıktan sonra her iki taraf arasında resmi bir belge olarak oluşturulmak üzere Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü şeklinde bir ortak protokol düzenlenmelidir. Protokol bulunmaması halinde dava açanın davasının reddedilmesi muhtemeldir.

Taraflarca protokol hazırlandıktan sonra taraflardan birisi davacı birisi ise davalı pozisyonunda olmalıdır. Davacı pozisyonunda bulunan kişi davayı açmakla yetkili olduğuna karar kılınan kişidir. Davacı anlaşmalı boşanma davasını aşağıda anlatıldığı şekilde açması uygundur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası taraflarca davacı olarak belirlenen kişi tarafından açılmalıdır. Taraflar arasındaki protokolde davacı olarak belirlenen kişi boşanma protokolüne dayanarak bir dava dilekçesi hazırlar. Kendisini davacı olarak, eşini ise davalı olarak göstermesi gereklidir. Dava dilekçesine tarafların adresleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları yazılmalıdır. Dava dilekçesinin açıklaması olarak anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin olarak anlaşılan hususlar konusunda dava dilekçesi doldurulmalıdır. Düzenlenen dava dilekçesi ile ikametin bağlı bulunduğu Adalet Sarayına başvurularak ilgili yerden dava dilekçesi ve protokol verilmek suretiyle dava açılması gereklidir.

Davanın Açılması

Dava açılması işlemleri sırasında birtakım harç ve masraflar davacıdan talep edilmektedir. Bu paraların bir kısmı ise dava sonunda parayı yatırana iade edilmektedir. Dava açıldıktan sonra sistem üzerinden dosya otomatik olarak herhangi bir aile mahkemesine kaydedilmektedir. Aile Mahkemesi olmayan adliyelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine kaydedilmektedir. Mahkemece açılan anlaşmalı boşanma davasında taraflara belirli bir gün belirlenerek duruşma yapılabileceği gibi derhal beyanları alınarak da dava sonuçlandırılabilmektedir. Bu durum mahkemenin yoğunluğu ve çalışma sistemine göre farklılık gösterebilmektedir. Tarafların beyanları hakim tarafından alındıktan sonra dava dosyasında boşanma ve diğer kararlaştırılan hususlarda karar verilmektedir. Verilen karar sonrasında mahkemenin 1 aylık süre içerisinde gerekçeli karar belgesini yazma süresi bulunmaktadır. 1 aylık süre içerisinde gerekçeli karar mahkemece yazıldıktan sonra dosyanın taraflarından birisinin talebi üzerine boşanma kararı tebliğe çıkartılarak boşanma işlemlerinin kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne gönderilmesi sağlanabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz