Boşanma Davasında Nafaka, Nafaka eşin diğer eşe ödemekle zorunlu olduğu aylık Türk Lirası bazındaki bedeldir. Aynı zamanda sadece mahkeme kararıyla verilen yasal bir sorumluluk özelliğini taşımaktadır.

Boşanma davasında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi tazminat, manevi tazminat ödemeleri, ortak malların paylaşılması, ziynet eşyalarının teslimi gibi konusu ve sonuçlar bulunmaktadır. Boşanma davalarının sonuçlarından bir tanesi de taraflardan birisinin diğeri veya diğerlerine nafaka ödemesine karar verilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir. Bir boşanma davasında nafaka olarak taraflardan birisinin talebi bulunması halinde şartların değerlendirilerek talepleri uygun görüldüğü takdirde nafakaya ilişkin ödemeler hüküm altına alınarak nafakaya hükmedilebilmektedir. Nafaka davalarında karşılaşabilecek bazı terimler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Boşanma davalarında karşılaşılan 3 tür nafaka bulunmaktadır. Bunlar Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakasıdır.

Nafaka Yükümlüsü: Mahkemece hükmedilen veya taraflar arasında anlaşılması sonrasında belirlenen nafakayı ödemekle yükümlü bulunan kişiye nafaka yükümlüsü denilmektedir. Kısaca nafakayı ödeyecek kişiye nafaka yükümlüsü denir.

Nafaka Alacaklısı: Nafakanın kimin için verileceğinin belirtildiği kişidir. Nafaka eş için de çocuk içinde veya herhangi bir akraba için de verilebilir. Nafaka alacaklısının eş mi, yoksa çocuk mu olduğunun belirtildiği kişiye nafaka alacaklısı denilmektedir.

Nafaka Türü: Türk Medeni Kanunda Nafakanın türleri bulunmaktadır. İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Tedbir Nafakası veya Yardım Nafakası gibi türlerinden birisine verilen isimdir. Nafaka türü ismini verildiği kişiden veya verilme zamanından almaktadır. Kanunda açıkça bu isimlerle belirtilmese de kullanılan isimler belirtildiği gibidir.

Tedbir Nafakası:

Boşanma Davasında Nafaka; Tedbir nafakası boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü takdirde dava sonucu kesinleşinceye kadar devamına karar verilebilen, eşlerin boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi açısından hakim tarafından verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası eşlerden birisinin boşanma davası sebebiyle maddi anlamda zora düşebileceği durumlarda karar verilir.

Tedbir nafakası, nafakanın hakim tarafından hükmedildiği ve ödeme işleminin yerine getirildiği zamana göre iki ayrı şekilde tanımlanabilmektedir. Bunlar Boşanma davasında nafaka olarak talep edilen tedbir nafakası ve boşanma davası açılmadan talep edilen tedbir nafakası olmak üzere iki ayrı şekilde bilinmektedir.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi:

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsili yapılabilir. Boşanma Davasında Nafaka olarak; Tedbir nafakası geçici bir tedbir olduğu için ilam hükmünde olmadığı için ödenmemesi halinde İcra İflas Kanununun 344. Maddesi uyarınca disiplin hapsi cezası (tazyik hapis) verilmesi mümkün değildir. Yani tedbir nafakasının ödenmemesi halinde cezai bir sorumluluk bulunmamaktadır. Sadece icra takibi yapılabilmektedir.

Tedbir nafakasının kanuni dayanağı nedir

Tedbir nafakasının kanuni dayanağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Geçici Önlemler başlıklı 169. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir.

Madde 169:Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” Şeklindedir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, çocuğunun velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan (18 yaşını doldurmamış) çocuk lehine talep üzerine veya herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilen nafaka türlerinden bir tanesidir. İştirak Nafakasında eşlerin kusurunun azlığının veya çokluğunun önemi bulunmamaktadır. Boşanma davasında nafaka olarak İştirak Nafakasının amacı ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi, sağlık, barınma, eğitim, sosyal aktiviteleri vs. gibi giderlerine velayet kendisine verilmeyen eşin mali gücü oranında katılmasını sağlamaktır. İştirak nafakası fiili olarak velayeti altındaki çocuğa bakan eş, çocuğa atanan kayyım, çocuğun vasisi veya ayırt etme gücüne sahip çocuk tarafından talep edilebilir. İştirak Nafakası davası açılabilir. İştirak Nafakası Davaları Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı küçük ilçelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilmektedir.

İştirak Nafakası Ne Zaman Başlar:

İştirak Nafakasının Ne Zaman Başlayacağı şu şekilde açıklanmaktadır. Mahkeme tarafından daha önceden boşanma davasında nafaka olarak boşanma davasının açılması veya boşanma davası açılmadan talep edilen tedbir nafakası adı altındaki nafaka ödeme işlemlerinin boşanma kararının kesinleşmesiyle iştirak nafakası şeklinde ödenmesine karar verilerek başlamaktadır.

İştirak Nafakasının Hesaplanması:

İştirak Nafakasının Hesaplanmasında çocuğun yaşı, eğitim durumu, çağın ekonomik koşulları ile genel ihtiyaçlara uygun olarak anne veya babanın mali durumları da gözetilmek suretiyle belirlenen iştirak nafakası bedeli hakim tarafından takdir edilir. Hakim dilerse ileriki yıllarda iştirak nafakasının ne miktarda arttırılacağını da kararında belirtebilmektedir. İleriki yıllara göre herhangi bir belirleme yapılmamışsa nafaka alacaklısı veya borçlusu tarafından durumun değişmesi halinde nafakanın uyarlanması davası açılarak nafaka düşürülebilir veya arttırılabilir.

İştirak nafakasının ödeme yaşı:

İştirak Nafakasının ödeme yaşı kural olarak 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da mahkeme kararı ile ergin kılınmasıyla birlikte son bulmaktadır. Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonuna kadar iştirak nafakası ödenmesine devam edildiği de görülmektedir.

İştirak Nafakasının Kesilmesi:

İştirak Nafakasının kesilmesi; Nafaka yükümlüsünün ölmesi, çocuk ergin olduktan sonra eğitim hayatına devam etmemesi veya çocuğun evlenmesi nedenleriyle iştirak nafakası kesilebilir.

İştirak nafakasının ödenmemesi:

İştirak nafakasının ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısı tarafından icra dairesine açılacak takip ile cebri icra yoluna gidilmektedir. Boşanma Davasında Nafaka olarak Kanun koyucu nafakanın alınmasını kolaylaştırmak için bir takım tedbirler belirlemiştir. Bunlar şu şekilde açıklanabilmektedir.

1-Nafaka borçlusunun menkul ya da gayrimenkul mallarının icra yoluyla satılması durumunda satış parasından nafaka alacağı önceliklidir.

2-Nafaka alacaklarının tahsili için emekli maaşına haciz konulabilir.

3-Nafaka alacağının tahsili için nafaka borçlusunun maaşına haciz konulması durumunda aylık nafaka miktarının tamamı maaştan kesilmektedir.

4-Nafaka borçlusunun maaşında önceden haciz olsa bile aylık nafaka miktarı önceki hacizlerden bağımsız olarak maaştan kesilmektedir.

5-Nafaka borçlusu, aylık nafaka bedelini ödememesi durumunda nafaka alacaklısının şikâyeti üzerine diğer şartların da mevcut olması durumunda 3 aya kadar tazyik hapsine mahkûm edilebilmektedir.

İştirak nafakasının kanuni dayanağı nedir

İştirak nafakasının kanuni dayanağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Çocuklar bakımından ana babanın hakları başlıklı 182. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir.

Madde 182: (182/2 fıkrası)“…Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş,çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır…” şeklindedir.

Boşanma Davasında Nafaka

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında yoksulluğa düşecek olan tarafın, daha ağır kusurlu olmamak şartıyla talep edebileceği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası genel itibariyle aylık olarak ödenmesiyle birlikte toplu olarak ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması gereklidir. Boşanma kararı kesinleşmeden yoksulluk nafakasından söz edilmesi mümkün değildir. Yoksulluk nafakasının hesaplanacağı tarih ise boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yoksulluk nafakası verilmesi için ilgilinin talep etmiş olması gereklidir. Yoksulluk nafakası talep eden eşin, diğer eşten daha ağır kusurlu olmaması ise şartlardan en önemlisidir. Talep eden eşin kusursuz olması gerekmez, sadece talep ettiği eşten daha fazla kusurlu olmaması yeterlidir. Eşlerin kusurunun eşit bulunduğu davalarda da yoksulluk nafakasını talep etmek mümkündür.

Yoksulluk Nafakası Nasıl Belirlenir.

Yoksulluk Nafakasının belirlenmesinde en önemli husus eşlerin ekonomik ve sosyal hayat şartlarıdır. Bu hususlar her olayın özelinde değişiklik göstermektedir. Boşanma Davasında Nafaka olarak araştırma sonucunda hakim tarafından karar verilen yoksulluk nafakası talep miktarını aşamamaktadır ve kişinin ödeme gücü ile makul seviyede belirlenmesi uygundur. Tarafların ekonomik durumlar kolluk kuvvetlerine yaptırılan sosyal ve ekonomik durum araştırması ile yapılmaktadır. Araştırmada taraflara kazançları, yan gelirleri, sahip olduğu mal varlıkları, sağlık problemleri, bakmak zorunda oldukları kişilere ilişkin sorular sorulmakta ve bu soruların cevapları doğrultusunda düzenlenen sosyal inceleme raporları ile nafaka belirlemesi yapılmaktadır. Tarafların sosyal ekonomik durum araştırması dışında kendileri adlarına kayıtlı taşınmaz, araç, banka hesap bilgileri, kurumlara yazılacak yazılar ile elde edilecek diğer bilgiler de yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Yoksulluk nafakasının kanuni dayanağı nedir

Yoksulluk nafakasının kanuni dayanağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Yoksulluk nafakası başlıklı 175. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir.

Madde 175:Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Şeklindedir.

Yardım Nafakası:

Yardım Nafakası yoksulluğa düşecek alt soy, üst soy ve kardeşlere talep halinde dava tarihinden itibaren bağlanan nafaka türüdür.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarında: Yeme, Giyinme, Barınma, Sağlık, Ulaşım, Kültür, Eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamalarını karşılayacak şekilde geliri olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Boşanma Davasında nafaka hükmü olarak verilen Yardım Nafakası mirastaki sıra takip edilmek suretiyle yapılır. Nafaka alacaklısının alt soydan nafaka talep etme hakkı var iken kardeşlerine yardım nafakası talebi için başvuramamaktadır.

Yardım nafakasının kanuni dayanağı nedir

Yardım nafakasının kanuni dayanağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Nafaka Yükümlüleri başlıklı 364. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir.

Madde 364: “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.” Şeklindedir.

4 YORUMLAR

  1. Ben cocuk icin verilen nafakayı senede bir iki kez alabilmekteyim adam ödemiyor adli yardımla avukat aldıgım halde en son gecen subat ayında ödeme aldım soruyom yokyok 2 ay önce 180 tl getir dava acalım bu nasıl ödeme şekli kacıncı kez böyle tam ceza alacak ödeme yapıyor o kacıc bekle seneye dava acsın bekle bekle böylemidir baskalarıda merak ediyom

    • Sayın Hatice hanım…Öncelikle şunu belirtmeliyim ki yaşadığınız durumu yaşayan bir çok insan bulunmaktadır. Sorum şu nafaka mahkeme kararı ile mi verildi yoksa tedbiren mi verildi..Eğer tedbiren verildi ise icraya verip hapis cezası almasını sağlayamazsınız. Ancak mahkeme kararı ile sonuçlandı ve kesinleşti ise ve halen ödeme yapılmıyor ise o zaman icraya vererek zorlama hapis cezası almasını sağlayabilirsiniz…Detaylı bilgi almak isterseniz facebook üzerinden Hukuku Bilgi Paylaşım Platformu Hesap Yönetimimize mesaj bırakabilirsiniz.. Adresini buraya bırakıyoruz.. Facebook Yönetimi: https://www.facebook.com/hukuki.bilgi.58 İyi günler dileriz…

    • Eğer ki nafaka kararında üniversitenin bitmesine kadar veya herhangi bir tarih belirtilmemiş ise nafakanın kaldırılması veya azaltılması için dava açmanız gereklidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz